Om delprojektet

I C13 ønsker man at se innovativt og holistisk på biomasse. Indsatsen er centreret omkring tre felter:

Nye innovative offentlige udbud for have- og parkaffald

Have- og parkaffald er mængdemæssigt den største restfraktion inden for biomasse, som kommunerne skal håndtere. På nuværende tidspunkt findes der ikke optimal teknologi til at behandle kompost, så man reducerer drivhusgasemissioner og binder kulstofferne. Der vil i projektperioden blive arbejdet på modeller for mere innovative og dynamiske udbud omkring behandling af have- og parkaffald. Udbud, som i højere grad inkluderer udvikling af fx ny teknologi, afdækning af markedspotentiale og partnerskaber.

Randers Kommune står i spidsen for at udvikle udbudsmodellen, mens AFLD vil stå for at afprøve nyudviklede teknologier til kompost-behandling og forædling, på baggrund af de nye partnerskaber mellem virksomheder og teknologileverandører.

Madaffald - 'fra jord til jord'

Der er værdifulde ressourcer i kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) – i daglig tale madaffald – som kan udnyttes langt bedre end ved afbrænding. Eksempelvis kan pulpen fra madaffald bruges til at tilføre næringsstoffer og derved forbedre gødningen på landbrugsjorden. Med dette udgangspunkt vil Kredsløb og Samsø Kommune i projektet bl.a. lave en analyse af mulige teknologier for behandling af organisk affald og samle et partnerskab med fokus på at opnå mere cirkularitet i fødevareproduktionen i Danmark.

Pyrolyse af spildevandsslam

Opvarmning og ’forbrænding uden ilt’ (pyrolyse) er en ny spændende vej for at udnytte den gode kulstof og bortskaffe de problematiske stoffer i slam fra rensningsanlæg. Samsø Kommune følger udviklingen tæt og vurderer potentialer for implementering i partnerskabets kommuner og for udbringning af biokul på landbrugsjord.

Lead

Samsø Kommune.

Partnere

Randers Kommune

AFLD

Kredsløb.

Materialer udviklet i projektet